Today Dasara and Maharashtra or Utswal are of political importance. Rashtriya Swayamsevak Sangha Foundation Day Mahanoon Nagpurat Sanghacha Vijay Dashmi Utsav Yavarshihi Muthiya is celebrated with enthusiasm. Tar yavarshi sivasinichia do gtankadon honaya dasara melavyani rajacham laksh vedhun ghetalya. Or the rich preparation of Melaviyasathi Thackeray Gatanam Shivtirthavar Kelya. Tar shinde gatanam bkc maidanat jayat tari karun thakarina awan dilyan….takde swargavat bhagwan bhakti gadavar pankaja mande yancha melava honar ahi. Dasyachya nimittanam state message or meavyavantun will be given. In the struggle for power in Kalyanam, that Shivsenat Prathamach Don Gatani Mela was held, Ha Samaana Ranginar Hai.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *